Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

news_907นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการ คือ ๑.ปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนัก เกิดความศรัทธา และเกิดความรักชาติ  ศาสนาและเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ ๒.ส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในระดับโรงเรียน และสพฐ. ได้ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๖ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ เป็นเจ้าภาพจัดอบรม จุดที่ ๑๖ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สพป.อุบลราชธานี เขต ๑-๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ ๒๙ จำนวน ๔๒๐ คน โดยมีวิทยากร คือ นายหมวดกองเอกธารณา  คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร  คชเสนี  สัตยารักษ์ ในการนี้ พลโทวิษณุ  ไตรภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ พ.ต.อ.ยุทธยา ทองพิทักษ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒-๕ และ สพม. เขต ๒๙ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษา (STEM Education)

news_904นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษา (STEM Education) โดยมี ดร.วิสุทธิ์ ราตรี ผอ.โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2558

news_905

นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) ผู้บริหารสถานศึกษา สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

906_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ ร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี ดร.ธนกร ไชยกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายอำนวย อินทนนท์ รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีอุบล และโรงเรียนในสังกัดรับฟังนโยบายทางช่อง ETV ณ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

news_903ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยมี นายเฉลียว มนัส นายเธียนไท คำล้าน นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่พิมพ์ สบายใจ มารดา นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม

news_902นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายเฉลียว มนัส นายนรินทร์ ภาระศรี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่พิมพ์  สบายใจ มารดา นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอุบลวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ บ้านเชื่อก ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมติดตามประเมินผลการตรวจราชการ การดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒

news_901นางสาวอัมพวัน เจริญกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๗ รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๓ เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลการตรวจราชการ การดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒ ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สพป.อบ.๑ คือ ประเด็นนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม

 

พิธีฌาปนกิจศพ นางแดง พิลา มารดา นายประสิทธิ์ พิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพับ

news_900นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน นายนรินทร์
ภาระศรี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
นางแดง พิลา มารดา นายประสิทธิ์
พิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพับ โดยมี
ดร.อภิชัย  กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร
เขต ๑ เป็นประธานในพิธี  และมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุป่าช้าบ้านนางิ้ว  ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พิธีฌาปนกิจศพ นายสุรพงษ์ บุญแล ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์

news_899

นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสุรพงษ์  บุญแล ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ โดยมีนายธานี ไชยรักษ์ ผอ.โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ นายสุกรี  คำหลอม ผอ.โรงเรียนบ้านนาเมือง นายไพรัช  พิณทอง ผอ.โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดนิคมกิตติยาราม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

news_898
นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี ภาพกิจกรรม
 

กลุ่มอำนวยการ ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี

news_897เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี ตามโครงการประเมินผลเพื่อปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและการบำรุงดูแลรักษารถให้มีประสิทธิภาพและขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมี นายรังสรรค์ บุญโจม ผู้จัดการศูนย์บริการ น.ส.พัชราภรณ์ วงศา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล นายเฉลิมพล คุณพรหม หัวหน้าช่างและพนักงานบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนปทุมวิทยากร จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเสริมสร้างผู้สอบพิชิต O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_895นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเสริมสร้างผู้สอบพิชิต O-Net (English camp : Boost Test Takers for O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนตามปกติ และให้เตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ (O-Net) มีผลการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดย นายจารึก หาพันนา ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร นางสุมาลี ฝักบัว  นางอัมรา  ชูพูล รอง ผอ.ร.ร.ปทุมวิทยากร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมปทุมทอง ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_892นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้กับ เด็กหญิงชลธิชา เทพมุสิก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร.ร.บ้านเหล่าเสือโก้ก โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก นายสมบัติ รัตโน อดีด ส.ส.อุบลราชธานี นายวิชัย  ภารการ นายนรินทร์  ภาระศรี นายชาตรี ปุระมงคล นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา  กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายวิรัตน์  ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะผู้บริหาร- ครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก ภาพกิจกรรม
 

การประชุมการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนครั้งที่ ๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_893นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนครั้งที่ ๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล ภาพกิจกรรม

 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้