Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเอกชน"

news_1024นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเอกชน" มี ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรพิเศษร่วมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยครู ร.ร.เอกชน จาก สพป.อบ.๑-๕ โดยมี น.ส.ชนนี ริมทอง ผอ.ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ นายบำรุง แก้วจันดี ผู้บริหาร ร.ร.อนุบาลน้องหญิง นายชุุมศักดิ์ ชุมนุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม ร.ร.ยุวฑูตศึกษา ๒ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ เข้าคารวะขอพร นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

news_1023ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร สพป.อบ.๑ เข้าคารวะขอพร นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ บ้านพัก  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

news_1022ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จาก ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผศ.เกษม บุญรมย์ นายอุทัย ศรีจันทร์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_1020

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี  ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙   ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายคันฉัตร ตันเสถียร นายนิกร สุกใส นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จาก พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒

news_1021ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยนายวิชัย ภารการ นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี  ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากร เข้าคารวะและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙  พลตรีอชิร์ฉัตร  โรจนะภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เมื่อวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

news_1019เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมอวยพรปีใหม่และให้โอวาทกับข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ นำนักเรียนร่วมแสดงบนเวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

news_1018ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม
ด้วย นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
ดร.เธียนไท คำล้าน นายวิเศษ
ปากหวาน
รอง ผอ.สพป.อบ.๑
นายพิจิตร ทาทอง
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
นายชุมศักดิ์ ชุมนุม
ผอ.กลุ่มการจัด
การศึกษาเอกชน  และบุคลากรในสังกัด
นำนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนมารีย์นิรมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนอุบลวิทยากร โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จาก สพม.เขต ๒๙
ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมชมการแสดง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ภาพกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

news_1017นายนรินทร์ ภาระศรี ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เปิดการประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และพร้อมขานรับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกำหนดให้ ปี ๒๕๕๘ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

news_1016เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.๑ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัยเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนมารีย์นิรมล จัดงานคริสต์มาสมารีย์สัมพันธ์ 2015 "The Land of Happiness"

10141นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสมารีย์สัมพันธ์ 2015 "The Land of Happiness" พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ครอบครัวครูดี ครูดีมีทุกวัน ครูดีศรีมารีย์ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการขับร้องเพลงสากลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ โดยมี ซิสเตอร์สุรารักษ์ พวกแสน ผู้อำนวยการ ร.ร.มารีย์นิรมล พร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สนาม ร.ร.มารีย์นิรมล ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน C-BAC เกมส์ ครั้งที่ ๓

news_1015ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน C-BAC เกมส์ ครั้งที่ ๓ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ฝึกความมีระเบียบ วินัย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดย นางสาวปลิดา สิทธิธรรม ผู้รับใบอนุญาต พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เปิดการอบรมกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำมูล

news_1112ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการอบรม
กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำมูล ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ โดยนายประเทือง รูขจี ประธานกลุ่มไทยรัฐ ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มล่มน้ำมูล นายสุชาติ กิตติโกสินทร์ ประธานเครือข่ายเขื่องใน ๑ นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (จานเขื่องนามั่ง) พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐ ๒๘ (จานเขื่องนามั่ง) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

news_1012_1ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ก่อนดำเนินการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายพสิษฐ์ ปางชาติ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ และโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จากศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ร.ร.ปทุมวิทยากร และ ร.ร.บ้านท่าบ่อ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ภาพกิจกรรม
 

การประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณากระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ (ประเทศไทย)

news_1010นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนผลการระดมความคิดเห็นในการพิจารณากระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด (ประเทศไทย) มี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และคณะกรรมการจากศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑  ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้