Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

news_1009ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน
รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก และ
นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทน์  ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (เดือนธันวาคม)

news_1011ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเสวนา "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ประจำเดือนธันวาคม) ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม โดย ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุม อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๑

news_1008ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ
กพฐ. เป็นประธานในการเปิดการประชุม
สัมมนาคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำ
เขตพื้นที่การเขตศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี ณ โรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบายของ สพฐ. และติดตาม
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
นโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนรามฯ โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

news_1007ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑  
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.

อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อพ่อ  Bike for Dad" หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม  รวมภาพจากโรงเรียน

 

สพป.อบ.๑ ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) ”Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”

news_1006ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรใน สน.เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย) ”Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”  และโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย (หนองจานวิทยา) ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙

news_1005นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมนายพสิษฐ์ ปางชาติ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นตัวแทนเข้าร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท ในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกกาชาดร่วมรับบริจาค เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์

news_1004ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
สุรินทร์ โดย ดร.วิชัย แสงศรี
พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

news_10031ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย
ดร.วิชัย แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติไทย พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

news_1002ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานใน
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธี
ลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติไทย
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.วิชัย
แสงศรี
ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมไพรพะยอม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_1001ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี
ในครั้งนี้ด้วย ณ มณฑลพิธีทุุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ ครั้งที่ 2/2558

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมซ้อมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

news_1000ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมซ้อม
ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

จังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘

news_999นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ
เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน ๗๓ ทุน โดยมี นายวิชัย
แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ และบุคลากรร่วมต้อนรับ
ณ ห้องประชุมราชธานี เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม  (ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด)
 

สพป.อบ.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

news_998ดร.วิขัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียน ครู บุคลากร อย่างสูงสุด โดยมีนายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และนางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้