Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

สพป.อบ.๑ ประชุมพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

news_969นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายชาตรี ปุระมงคล นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ. ๑ และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ผอ.สพป.อบ.๑ แสดงความยินดีกับ นายต้นคิด เจียรกุล ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันสุนทรพจน์และแสดงความสามารถภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_968ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ และแสดงความยินดีกับ นายต้นคิด เจียรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันสุนทรพจน์และแสดงความสามารถภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติประเภททีม และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทบุคคล จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๔๐๐ คน ๘๑ ประเทศ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

news_967

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อบ.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

news_966ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่อง ความมีวินัย กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.อบ.๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ประชุมวางแผนสนับสนุนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ

news_965นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดี
กรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับผู้แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุม
วางแผนสนับสนุนโครงการ “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมี นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายพิจิตร ทาทอง นายจีระวัฒน์  สว่างวงศ์ นางจินตนา ดอกพุฒ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดประชุมเสวนาการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐาน

news_964ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมเสวนาการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐาน ทั้งนี้ ได้นำนโยบายของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีตัวแทนจากองค์คณะบุคคลเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย, ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ,นายนรินทร์ ภาระศรี, นายนิกร วีสเพ็ญ, นายทองแดง มณีพงษ์, นายสมปอง ฟูกุล, นายบำรุง แก้วจันดี, ตัวแทน ก.พ.ท. ผศ.เกษม บุญรมย์ , น.ส.รัตนา นวลจันทร์ , นายอุทัย ศรีจันทร์ ตัวแทน อ.ก.ค.ศ.และ พระครูภาวนาประชารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าประชาศรัทธาธรรม ร่วมให้ข้อคิดในการขับเคลื่อน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมลายทอง อ.เมืองอุบลฯ ภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติ

news_963นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สู่การปฏิบัติ ของ ร.ร.อุบลวิทยาคม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร สามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล มี นายพิจิตร ทาทอง รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดย นายอภัย สบายใจ ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม นายกฤษฑวัฒน์  ผาสุข นายดุษฏี ดอกไม้ รอง ผอ.ร.ร.อุบลวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอุบลวิทย์  ภาพกิจกรรม 
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

news_962วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขต ประกอบด้วย นายเฉลียว มนัส นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (ขอบคุณภาพจาก ศน.นันท์นภัส  ปภินวัช) ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เยี่ยมชมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่

news_961เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ทำการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่ ณ สนามแข่งขัน ร.ร.บ้านด้ามพร้า และ ร.ร.ปทุมวิทยากร ภาพกิจกรรม
 

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

news_960นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบบ้าน ให้แก่เด็กหญิงชลธิชา เทพมุสิก นักเรียนชั้น ม. ๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นายประหยัด ไขแสง นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานในอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง และพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

news_959ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง และพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ นายนพดล ดวงพร ศิลปินมรดกอีสาน ครูทองใส ทับถนน ศิลปินครูพิณ นาย(อำเภอ)เชฐชวาล บุญงอก พราหมณ์พิธีบวงสรวง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.สพป.อบ.เขต ๒-๕ ผอ.สพม.๒๙ นายอำเภอและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม

 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_958ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒
ตุลาคม 
๒๕๕๘ และสถานที่แข่งขัน
จำนวน
๕ จุด คือ โรงเรียนอนุบาลอุบล
ราชธานี
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 
โรงเรียนปทุม
วิทยากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๑๐ ณ ห้องประชุมศรีอุบล เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รับฟังแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)

news_956พระพรหมวชิรญาณ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รับฟังแนวทางการดำเนินงานศูนย์
เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย
(พรหมพิทยา) ตำบลก่อเอ้ อำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑ ผศ.ดร.สมพร  ดวนใหญ่
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี นายสุริยา บุญประภาร  นายก อบต.ก่อเอ้ นายประณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อุปนายกส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พบปะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_955ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.1 พบปะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่และคณะคุณครู พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้