Database_DLIT25562557
วิสัยทัศน์20ปี
EP/MEP 2558
มหกรรมวิชาการโครงการ
EP/MEP
ครั้งที่ 8  ประจำปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

S__4825699
ระบบงานสารบรรณ
eoffice

sarabun
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

kru25591

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพ
การจัดงานวันครู 2559

ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2555-6
las2556
las-2555
ผลสอบ LAS 2555
จัดสรรงบประมาณ2557-2558

poor2_2557

30per2_2557

bud30percent_12557
budget2557_1

budget2557
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Google)


ข้อมูลสารสนเทศ
เวบไซต์โรงเรียน
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร

2559

pr456_2559

plan2558

bugget2558

prakan

bb2558

thai_read
         ป.3        ป.6

Untitled-3

sat_120_2557

eoffice

network2557

prakan57

disable

patiroob2557

watpon

factorF

accident

คู่มือ     รายละเอียด

nt2556

sar25561

plan57
             ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2

standard_khet

p2556

prb2554

standard_b55_56

standard_mobec

pc2556_113font

firefox1

 

โครงการเด่น
Ulti Clocks content

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

news_954นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลฯ กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่สนามทุ่งศรีเมือง โดย ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสม ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๖

news953ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อมด้วย นายประหยัด ไขแสง นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มียุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๕ ด้าน คือ การป้องกัน การค้นหา การรักษา การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนปฏิบัติการ ต้องมีระบบ ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ออก ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

news_952นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อบ.๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สพป.อบ.๑ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่าง ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี (หุ่นยนต์ สพฐ. โครงงานออกแบบและ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์) ร.ร.อุบลวิทยาคม (ปฐมวัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมท้องถิ่น) ร.ร.ปทุมวิทยากร (ดนตรี) ร.ร.บ้านด้ามพร้า (การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ (การศึกษาพิเศษ) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อบ.๑ ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

news_951นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมี นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุคนธ์ ตังคโณบล นางเนตรหทัย ณรงค์แสง และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมให้รายละเอียดในการดำเนินการ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลวิทยาคม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ชุดที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑

news_950ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ชุดที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเขตฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ โดยที่ประชุมได้เลือกให้ นายนรินทร์ ภาระศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน กพท. พร้อมนี้ได้ขอความร่วมมือจากที่ประชุม คือ อยากเห็นนักเรียนมีคุณภาพ อยากเห็นคุณภาพการจัดการศึกษา อยากให้เขตอยู่ในระดับต้น พร้อมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้มีการเปิดสอน ๓ ภาษา และมีการดูแลนักเรียน (สิทธิของเด็กและเยาวชน) จากนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับประธานที่ได้รับการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑ ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_949ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.๑ นำคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มและบุคลากร เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

การประชุมจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

news_948นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมการจัดงาน ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ ภายใต้ชื่องานว่า "ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"  ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่สนามทุ่งศรีเมือง โดยมี ดร.เธียนไท คำล้าน รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูล มูลป้อม ครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_946ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายวิบูล  มูลป้อม ครูโรงเรียน
บ้านคำไฮใหญ่ โดยมี นายอภัย
บุญสาม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบล
ราชธานี นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทน
ข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและข้าราชการครู ญาติพี่น้อง
ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดมงคล
โกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูณัฐวรรธน์ ใจเพียร

news_945นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ พร้อม นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อบ.๑ นายอำนาจ บุญทวี ผอ.ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูณัฐวรรธน์ ใจเพียร ครู ร.ร.บ้านคำไฮใหญ่ โดยมี นายสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดบ้านคำไฮใหญ่ ต.คำไฮใหญ่  อ.ดอนมดแดง ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายอำนวย อยู่สุข ครู โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_944ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ. ๑ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอำนวย อยู่สุข ครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ โดยมีนายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. นายอำนาจ บุญทวี ผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ญาติพี่น้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ เมรุวัดบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม 
 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

news_939

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑.ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวสร้อยผกา รอดภัย ณ บ้านพักบ้านนามึน ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
๒.นายชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายวิบูล มูลป้อม ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม 
๓.นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวจุฬาทิพย์  ดาวัลย์ ณ บ้านพักบ้านนาลังกา ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ภาพกิจกรรม
๔.นายประหยัด ไขแสง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายอำนวย อยู่สุข ณ บ้านพักบ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

news_942นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ อำเภอ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม

 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

tablelearn
 

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูและครอบครัวผู้เสียชีวิต

news935วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมนี้ได้เป็นตัวแทน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. แสดงความเสียใจไว้อาลัยกับครอบครัวญาติของ ครูณัฐวรรธ์  ใจเพียร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนา อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรม
 
บทความ อื่นๆ ...

general

๑.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง การขึ้นบัญชีการสรรหาและเลือกสรร
     เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๒.  ประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
     เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
๓.  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๔. โรงเรียนบ้านท่าลาดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
    พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๕. ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
    ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
    แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
    ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๖. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
    ขาดครูขั้นวิกฤตโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    คลิกรายละเอียดที่นี่
๗.  ประกาศโรงเรียน บ้านวังพระวังไฮ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก.ตำแหน่ง
     ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การสอนโครงการจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทศวรรษที่สองโรงเรียน
     แกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    คลิกรายละเอียดที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก. โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่
๙. ประกาศโรงเรียน บ้านท่าลาด  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
    เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. ประกาศโรงเรียนบ้านท่าลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสรร
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๑. ประกาศโรงเรียนชุมดอนเชียงโทรังแร้ง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๓. โรงเรียนบ้านมะเขือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ๓ กันยายน ๒๕๕๘
คลิกรายละเอียดที่นี่ 
      แก้ไขประกาศโรงเรียนบ้านมะเขือ คลิกรายละเอียดที่นี่    ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๑๔. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
      ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๕.ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเค็ม เรื่องรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     คลิกรายละเอียดที่นี่ 
๑๖. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลิกรายละเอียดที่นี่

๑๗. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๘. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป 15 ธันวาคม 2558 คลิกรายละเอียดที่นี่
๑๙. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่
๒๐. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกาศขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ครั้งที่ ๔ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียดที่นี่


soobraka_2558

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 ธันวาคม 2558

* ประกาศสอบราคา อาคาร สปช. 604/45 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (11 พฤศจิกายน 2558)

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 10 ชุด ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านยาง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ 2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ 2557
       (3 สิงหาคม 2558)

ประกาศโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 1 ชุด  ปีงบประมาณ  2556
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จานวน 3 ชุด  ปีงบประมาณ  2557
        (3 สิงหาคม 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม

   อาคารเรียนแบบพิเศษทรงไทย 2 หลัง (21 เมษายน 2558)

* ประกาศ สพป.อบ.1 ขยายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ (21 เมษายน 2558)

* ประกาศสอบราคาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ (25 กุมภาพันธ์ 2558)

http://www.ubn1.go.th/attachments/article/1736/0000027.pdf


สพฐ.. แจ้งข่าว สพป.

                                                       

1.  เว็ปไซด์ โครงการ คลิก http://www.otpc.in.th/

2. ที่มาของโครงการตามนโยบายรัฐบาล

3.การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   
1 http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletphase1.zip

     2. http://eme.obec.go.th/tablet55/tabletdoctheme.zip

4. ข้อสรุปบริการหลังการขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
   http://www.obec.go.th/documents/25175

5. คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tablet  จากผู้ปกครอง  จากครูและผู้อำนวยการ
     http://www.otpc.in.th/faq01.html

6. นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)
     หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/71 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 
    http://210.1.20.40/~webmaster/hailo/upload/1370419383.zip

7. ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต )
    กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด
     เอกสารแนบ

8. การติดตั้ง Application ป.2 สพป.อบ.1   เอกสารแนบ (27 มิถุนายน 2556)

9. คู่มืออบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ป.2 สพป.อบ.1  เอกสารแนบ  (27 มิถุนายน 2556)

ผอ. สพป.อบ.1
wichai_3
ดร.วิชัย    แสงศรี
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประวัติผู้อำนวยการเขต
tepeonline
DLIT
พิมพ์เกียรติบัตร ศิลปฯครังที่ 64

      pragas                    print

ผลการแข่งขันระดับชาติ
ครั้งที่ 64

logosillapa_64nation

 

utqonline2557
utqonline
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

ครั้งที่ 63  ระดับภาค
นครพนม-มุกดาหาร

11-13 ธันวาคม 2556
final63

เวบการแข่งขันระดับภาค
3sil63_1

พิมพ์บัตร คลิกเลยคะ
bt_but

เกณฑ์การแข่งขัน


การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311

ศิลปหัตถกรรมปี2556 ครั้งที่ 63

cropped-banner6311_ubn2
web_ubn12556


ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 62
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่62สพป.อบ.1
กองทุนพัฒนาครู
fund54
เวบไซต์เพื่อการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณครู
guruonline
tvkru
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลิก

รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คลิก

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    คลิก

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง  
ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
จังหวัดระยอง คลิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

จังหวัดอุบลราชธานี

ubon3

policy_ubon

กรอกข้อมูลด่วน!

gpro3

rubstudent54

eme

efa

obec53

data2011

9746

ราคาน้ำมันปั๊ม ปตท. วันนี้